วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดกาเรียนรู้

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 /…
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง แรงและความดัน เวลา 15 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง มวล เวลา 2 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่…. ธันวาคม 2552

1. สาระสำคัญ
มวลคือ ปริมาณเนื้อสารที่รวมกันเป็นก้อนวัตถุ มวลมีค่าคงที่เสมอไม่ว่าอยู่ตำแหน่งใด มวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัม

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนอธิบาย คำว่า “มวล” ได้
2.2 นักเรียนปฏิบัติการทดลองเรื่อง การหามวลของวัตถุได้
2.3 นักเรียนปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้

3.สาระการเรียนรู้
มวลของวัตถุ

4. กิจกรรมการเรียนรู้
4.1 จัดทำนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยการจับสลาก
4.2 นำเสนอสื่อโดยการนำ สิ่งของต่าง ๆ เช่น ฟองน้ำ ดินน้ำมันรูปสี่เหลี่ยมมา ให้นักเรียนดูที่หน้าชั้นเรียน แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- สิ่งของที่ครูนำมานี้นักเรียนคิดว่าสิ่งใดมีมวลมากที่สุด
- คนอ้วนมีมวลมากกว่าหรือน้อยกว่าคนผอม
- ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่มีมวลน้อย
- ให้นักเรียนยกตัวอย่างสิ่งของที่มีมวลมาก
4.3 ครูอธิบาย คำว่า “มวล” ให้นักเรียนฟัง ครูยกตัวอย่างเปรียบเทียบค่ามวลจากตัวอย่างสิ่งของที่นำมา แจกใบความรู้ที่ 1 เรื่อง มาหามวลของวัตถุกันเถอะให้นักเรียนศึกษา และ ให้นักเรียนจดบันทึกความหมายคำว่ามวลลงสมุด ครูทบทวนคำว่ามวล โดยการสุ่มถามตามเลขที่
4.4 ครูอธิบายการปฏิบัติการทดลอง โดยอธิบาย อุปกรณ์ต่าง ๆ การใช้อุปกรณ์ วิธีการทดลอง แล้วให้นักเรียนปฏิบัติการทดลอง เรื่อง การหามวลของวัตถุ
4.5 นักเรียนปฏิบัติการทดลองที่กำหนด โดยให้แต่ละกลุ่มช่วยกันปฏิบัติการทดลอง แล้วบันทึกลงในใบกำหนดงานที่ 2 เรื่อง การหามวลของวัตถุ
ใบกำหนดงานที่ 2
เรื่อง การหามวลของวัตถุ
จุดประสงค์ ทดลองและหาค่ามวลของวัตถุได้
อุปกรณ์ 1. เครื่องชั่งสปริง 2. ถุงหูหิ้วพลาสติก
3. ก้อนหิน 4. ดินน้ำมัน
5. ถ่านไฟฉาย 6. ทราย
วิธีการทดลอง
1. แขวนเครื่องชั่งสปริง สังเกตเข็มชี้ที่บนเครื่องชั่ง
2. นำก้อนหินใส่ถุงหูหิ้วพลาสติก แล้วมาแขวนกับเครื่องชั่ง
3. สังเกตตัวเลขที่ชี้บนเครื่องชั่ง ซึ่งบอกค่ามวล แล้วบันทึกค่ามวล
4. ทำการทดลองข้อ 2-3 แต่เปลี่ยนก้อนหินเป็นดินน้ำมัน ถ่านไฟฉาย และทราย

บันทึกผลการทดลอง
วัตถุที่นำมาชั่ง
ค่ามวลที่ได้ ( กรัม)
1.

2.

3.

4.


สรุปผลการทดลอง
…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
4.5 นำเสนอผลงาน โดยให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมารายงานผลการทดลองเรื่อง การหามวลของวัตถุ ที่หน้าชั้นเรียน ให้เพื่อน ๆ อีก 2 กลุ่มฟัง
4.6 ฝึก ทำแบบฝึกหัด เรื่อง ทำได้หรือเปล่า ทำเป็นรายบุคคลลงในใบกำหนดงานที่ 3
4.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การหามวลของวัตถุ ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. ตัวอย่างสิ่งของต่าง ๆ เช่น ฟองน้ำ ดินน้ำมันรูปสี่เหลี่ยม
2. เครื่องชั่งสปริง 2 อัน
3. ก้อนหิน ดินน้ำมัน ถ่านไฟฉาย ทราย ถุงหูหิ้วพลาสติก
4. ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง มาหามวลของวัตถุกันเถอะ
5. ใบกำหนดงานที่ 2 เรื่อง การหามวลของวัตถุ
6. ใบกำหนดงานที่ 3 แบบฝึกหัด เรื่อง ทำได้หรือเปล่า
7. หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.5
6. การวัดผล
1.วัดผลการอธิบาย คำว่า “มวล” โดยตรวจผลการเขียนอธิบายคำว่า “มวล” ลงในสมุดบันทึกและการตอบคำถามเป็นรายบุคคล โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
2. วัดผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การหามวลของวัตถุ โดยตรวจผลการปฏิบัติการทดลองเรื่อง การหามวลของวัตถุ ในใบกำหนดงาน โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
3. วัดผลการปฏิบัติงานตามทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการให้คะแนนการสังเกต การวัด การวิเคราะห์ การสื่อสาร ตามแบบฟอร์มที่จัดทำ

7. การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบาย คำว่า “มวล” พบว่านักเรียน.........คน เขียนอธิบาย คำว่า “มวล” ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้เขียนอธิบาย คำว่า “มวล” และยกตัวอย่างมาส่งคาบต่อไป
2.ประเมินผลปฏิบัติการทดลองเรื่องการหามวลของวัตถุ พบว่านักเรียน...........คน ปฏิบัติการทดลองเรื่องการหามวลของวัตถุ ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้มาปฏิบัติการทดลองให้ดูหลังเลิกเรียน

8. บันทึกหลังสอน
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………